Regulamin

>> Regulamin – Akademia Mental Kids

Zamawianie towaru lub/i usługi 

Definicje 

 1. Sprzedawca – Sprzedaż prowadzona jest przez firmę Anna Piaseczna Free Mind. Firma zarejestrowana REG 381100539,  posługujący się dla potrzeb kontaktów z klientami adresem mailowym kontakt@freemindofchild.pl oraz numerem telefonu +48733920200
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
 3. Towar – będące przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępne na platformie www.freemindofchild.pl publikacje drukowane, publikacje elektroniczne, gry oraz publikacje innego rodzaju.
 4. Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności warsztaty, sesje indywidualne i konsultacje.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 6. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Postanowienia ogólne 

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem  http://www.freemindofchild.pl prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
 2. Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny mogą ulec zmianie.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień, b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary lub Usługi, orazc) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych: a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows, b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 2. Klient może składać zamówienia na poszczególne Towary i Usługi pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne:
 1. Dla Towaru do których potrzebny jest program obsługujący format pliku PDF., pub., lub mobi.

 2. Dla Usługi dostępu do Sesji Online – przeglądarka internetowa zapewniająca dostęp do zasobów sieci Internet oraz komunikator Skype.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową  www.sklep.freemindofchild.pl a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.

 2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.

 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

  a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),

  b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),

  c) numeru telefonu, oraz

  d) adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Przeczytałem i akceptuję regulamin sklepu”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kontynuuj do PayPal” lub „Kupuje i płacę”

 4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi

 5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.

 6. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:

  a) Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary lub Usługi

  b)Koszt dostawy,

  c)Wybraną metodę płatności,

 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

 8. Każde zamówienie potwierdzane jest listem e-mail przesłanym do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na konto. W przypadku braku wpłaty, Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do nie wysyłania towaru.

 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwą wiarygodność umieszczonych w nich danych adresowych. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało numer telefonu odbiorcy i adres poczty elektronicznej.

 10. Cena wyświetlana przy tytule nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionego towaru. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i cena przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

 11. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek. W celu otrzymania faktury na terenie UK należy podać wszystkie dane , jeśli faktura ma być na firmę w Polsce  należy podać nazwę, dane adresowe oraz NIP firmy. Dokonując zakupu w Sklepie internetowym  Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu.

 12. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie. W przypadku, kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu, Klient zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.

 13. Aby ułatwić obsługę stałych Klientów, wprowadziliśmy opcjonalną ich rejestrację. Jest ona możliwa przy dokonywaniu pierwszych zakupów w naszym sklepie. Przy kolejnych zakupach można posługiwać się loginem (unikalnym identyfikatorem klienta) i hasłem podanym podczas rejestracji w trakcie pierwszych zakupów.

 14. W przypadku więcej niż jednej promocji w danym czasie promocje nie łączą się.


Warunki dostawy 

 1.  Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Realizacja Usługi odbywa się po ustaleniu od 1 do 7 dni roboczych od daty realizacji zamówienia terminu.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 4. Towar na terenie Polski wysyłane są za pośrednictwem In Post Sp. z o.o., Poczty Polskiej SA Koszt przesyłki pokrywa Kupujący. Na terenie Wielkiej Brytanii towar wysyłany jest za pośrednictwem Royal Mail.
 5. W przypadku trudności z realizacją wysyłki, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sklepu.
 6. W przypadku zakupienia produktów dostępnych oraz produktów z przedsprzedaży, zamówienie wysyłane jest w momencie dostępności produktu z przedsprzedaży. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie: 0048733920200 lub
  e-mailem: kontakt@freemindofchild.pl Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 7. Anulowanie zamówienia książek z dedykacją autora możliwa jest do momentu wystawienia rachunku.
 8. W przypadku nieodebrania paczki przez Klientów, dokonujemy tylko zwrotu kwoty po potraceniu opłaty za zwrot przesyłki, pobranej przez Pocztę Polską.
 9. Ponowna wysyłka nieodebranej paczki możliwa jest tylko po dokonaniu dopłaty w wysokości ponownych kosztów wysyłki i kosztów zwrotu (opłata pobrana przez Pocztę Polską).

Zwrot towaru / usługi 

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru bądź kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Uwaga! Możliwość rezygnacji nie dotyczy książek z imienną dedykacją autora oraz plików do pobrania w formacie pdf.
 2. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z usługi kupionej w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia.
 3. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym paragonem lub fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży.
 4. Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłany towar, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu.
 5. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres sklepu. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć otrzymaną fakturę. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.
 6. Informujemy, iż nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem lub na nasz koszt.
 7. Towar należy odesłać na adres: Anna Piaseczna Free Mind
  ul. Mickiewicza 2a/ 1 99-210 Uniejów.
 8. Klient ma prawo do zmiany terminu Usługi minimum 48 godzin przed rozpoczęciem konsultacji kontaktując się ze sklepem za pośrednictwem maila kontakt@freemindofchild.pl

Postanowienia końcowe 

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury lub specyfikacji zamówienia.
 2. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.
 3. Dokonując zakupów w sklepie internetowym Anna Piaseczna Free Mind wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości reklamowych za pośrednictwem skrzynki mailowej.
 4. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
 5. Wszystkie uwagi, propozycje oraz pytania prosimy kierować na adres mailowy: kontakt@freemindofchild.pl

Dołącz do naszego newslettera i odbierz prezent!

Przechodząc dalej akceptujesz naszą Politykę Prywatności.

Wpisz, na jaki adres e-mail chcesz otrzymywać nowe, bezpłatne wskazówki o rozwoju Twojego dziecka.

Jesteś zapisany!

W ciągu 10 minut otrzymasz prezent na swoją skrzynkę e-mail. Sprawdź również folder Promocje i Spam.